Aktualności

Rozliczenie przychodu z najmu prywatnego

Rozliczenie przychodu z najmu prywatnego Podatnik zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej sposobu ustalenia przychodów z najmu prywatnego. Podatnik wynajmuje lokale użytkowe osobom prowadzącym w nich działalność gospodarczą, rozlicza się ryczałtem. Faktury za opłaty za media są wystawione na nazwisko podatnika, który następnie refakturuje je na najemców. Zgodnie z umowami najmu opłaty za media (elektryczność, ogrzewanie, woda) ponoszą bowiem najemcy. Pytanie brzmi, czy podatnik powinien w tej sytuacji

Zmiany dotyczące VAT i e-commerce już w Dzienniku Ustaw

24 maja w Dzienniku Ustaw pod poz. 996 opublikowana została ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest implementacja przepisów unijnych. Środki przewidziane dyrektywą 2020/284 służą wzmocnieniu ram współpracy administracyjnej, co w założeniu ma przyczynić się do rozwiązania problemu nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce. Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Będzie nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowej ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Przepisy mają zostać dostosowane do prawa unijnego, w tym zmian w ramach tzw. pakietu mobilności I. Projektodawcy wskazują, że chodzi głównie o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców i warunków prowadzenia działalności przez firmy transportowe. Pakiet zmian obejmuje również kwestie dotyczące składek i podatków. „Rząd, wprowadzając

Śniadanie Biznesowe

Serdecznie zapraszamy 23 maja 2023 odbędzie się spotkanie biznesowe, na którym uczestnikom zostaną przedstawione możliwości finansowego wsparcia działań przedsiębiorców w ramach instrumentów wdrażanych przez WUP w Katowicach w ramach środków Unii Europejskiej. Na spotkaniu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. o wsparciu działań szkoleniowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przekwalifikowania pracowników, czy dofinansowywania tworzonych działalności gospodarczych. Wtorek, 23 maja 2023 roku, godz. 8.00-10.00 Herbateka, Rynek 2, Mikołów

Dostęp do zagranicznych baz danych i informacji bez podatku u źródła

25 kwietnia 2023 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-1.4010.126.2023.1.BS uznał stanowisko spółki, w zakresie braku obowiązku pobierania i odprowadzania podatku u źródła od nabywania dostępu do zagranicznych baz danych i informacji, za prawidłowe. W przedstawionym stanie faktycznym spółka wskazywała, że zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, na dostęp do danych i serwisów informacyjnych, w których gromadzone są informacje o cenach instrumentów finansowych, wycenach firm, sytuacji na giełdach zagranicznych, notowaniach oraz inne dane. Spółka uzyskuje

Farma fotowoltaiczna jednorazowym kosztem podatkowym

W niedawnej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro farma fotowoltaiczna spełnia przesłanki zawarte w art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. – jak wskazano we wniosku – jest fabrycznie nowa, została prawidłowo zaliczona do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych (symbol KŚT 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe), została nabyta oraz została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Od stycznia 2024 r. zmiany w zakresie dokonywania płatności bezgotówkowych

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców, w 2023 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego

Bezpłatne ładowanie samochodu elektrycznego bez podatku

Jeśli usługi bezpłatnego ładowania samochodu są dostępne dla wszystkich klientów, nie muszą oni płacić podatku. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w takim przypadku nie powstanie. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oczekiwanej od dawna przez branżę e-pojazdów interpretacji. Zdaniem ekspertów, stanowisko skarbówki może mieć jeszcze szersze zastosowanie. Gdy określone świadczenia (m.in. usługi bezpłatnego ładowania pojazdów z napędem elektrycznym przez czas nie dłuższy niż 30 minut) są z założenia bezpłatne dla

Przedsiębiorcy wkrótce będą musieli rozliczyć składkę zdrowotną

Przedsiębiorcy w trakcie 2022 r. płacili składkę zdrowotną, której wysokość była uzależniona od tego, jaką mieli wybraną formę opodatkowania. Wynosiły one: • 4,9 proc. dochodu – przy podatku liniowym, • 9 proc. dochodu – przy skali podatkowej, • przy ryczałcie – stawka była uzależniona od poziomu przychodów. W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego przedsiębiorca nie mógł w żadnym miesiącu zapłacić mniej niż 9

Kwietniowe zmiany w urlopach

Główne zmiany w zakresie ustawy – Kodeks pracy dotyczące dodatkowych przerw w pracy, zwolnienia z powodu siły wyższej, urlopu opiekuńczego, rodzicielskiego i wychowawczego: Dodatkowe przerwy w pracy Zmiana art. 134 Kodeksu pracy, wprowadza regulację zgodnie z którą, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika: 1.    wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut; 2.    jest dłuższy niż