Aktualności

Od września wyższa wartość posiłków bez składek ZUS

22 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1665 opublikowano rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadzono zmiany w zakresie zwiększenia limitu zwolnień ze składek  wartości posiłków

Zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych od 1 września 2023 roku

Obecnie częstą praktyką jest wystawianie faktur zaliczkowych przed wykonaniem usługi albo dostarczeniem towarów, natomiast po zakończeniu usługi lub dostawy towarów wystawianie faktury końcowej. Zmiany wprowadzane „ustawą o KSeF” (w potocznym brzmieniu) mają w założeniu uprościć takie postępowanie. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów i świadczenia usług,

Odmrożenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Ważna informacja dla pracodawców i pracowników: 30 września 2023 roku mija termin zapłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS (pierwszą ratę trzeba było uiścić do końca maja br.). W lipcu odmrożono wysokość odpisów, które pozostawały w niezmienionej formie od 2022 r., wynosząc 1662,97 zł. Obecnie odpis ma być liczony na podstawie przeciętnej płacy z 2. półrocza 2021 r. i wynosić 1914,34 zł. Do utworzenia funduszu zobowiązani są pracodawcy zatrudniający od początku

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym – nowe przepisy

19 sierpnia weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, dostosowująca polskie przepisy do regulacji unijnych.  Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że kierowcy, którzy realizują na terytorium Polski „określonego rodzaju operacje transportowe, skierowani do ich wykonania na terytorium naszego państwa przez swoich pracodawców (przewoźników) traktowani są jak pracownicy delegowani, którym należy zapewnić warunki zatrudnienia (we wskazanych w ustawie obszarach prawa pracy) nie mniej korzystne niż wynikają one z polskich

Płatności gotówkowe jednak bez sankcji podatkowych. Zmiany od stycznia 2024 roku.

Przepisy ustawy z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwanej „Polskim Ładem”, zakładały wprowadzenie od 1 stycznia sankcji w postaci przychodu podatkowego w przypadku przedsiębiorców, którzy przyjmą od konsumentów płatności gotówkowe powyżej określonej ustawowo kwoty. Jednak ustawa z 16 czerwca 2023 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

Możliwe przedłużenie małego ZUS plus przy działalności na mniejszą skalę

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i na tej podstawie są zgłoszone do ubezpieczeń w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus. Mały ZUS plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Aby skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus o 12 miesięcy, nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń w przypadku osób, którym: Dodatkowe 12 miesięcy ulgi doliczone zostanie tym osobom automatycznie.

Księgi podatkowe i rachunkowe będzie trzeba wysyłać do urzędów skarbowych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgę (podatkową księgę przychodów i rozchodów), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci ustrukturyzowanej. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną księga, księgi rachunkowe

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania

Wyjazd w celach służbowych do miejscowości zamieszkania pracownika, znajdującej się poza stałym miejscem pracy tej osoby, jest podróżą służbową. Jedynymi odrębnościami w stosunku do wyjazdów, których cel jest położony poza punktem zamieszkania pracownika, jest w takich przypadkach brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa do świadczeń noclegowych. Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się  stałe miejsce

Hotele bez podatku od przychodów z budynków – ważny wyrok NSA

4 lipca 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy dla branży hotelarskiej wyrok. Sąd uznał, że usługi hotelowe nie są równoznaczne z usługami najmu czy dzierżawy, przez co nie są objęte podatkiem od przychodów z budynków. Wyrok ten jest zdecydowanie korzystny dla podatników z branży hotelarskiej, którzy dotąd nie mogli cieszyć się przychylnym w tym zakresie orzecznictwem. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych (zarówno PIT, jak i CIT), opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków podlega budynek

Brak obowiązku posiadania faktury przy odliczeniu VAT przy WNT

Od 1 lipca 2023 r., tj. z dniem wejścia w życie przepisów tzw. pakietu SLIM VAT 3, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów posiadanie faktury nie jest koniecznym warunkiem dla możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. Konsekwencją wprowadzonych zmian dla podatników jest zneutralizowanie obowiązku podatkowego w VAT – podatek należny oraz naliczany są rozliczane w tym samym okresie nawet w sytuacji, gdy faktura zostanie dostarczona z opóźnieniem. Do 30 czerwca 2023 roku