Polityka prywatności - Tax Net

Polityka Prywatności i Polityka plików cookies

data opublikowania: 28 września 2022 r. / data aktualizacji 19.10.2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w szczególności związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://tax-net.pl, a także danych osobowych użytkowników obsługiwanych przez Administratora mediów społecznościowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie to odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. W każdym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej zwane: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszej Polityki, jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

I Dane osobowe – podstawowe informacje

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Marcina 11, 40-854 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000349538, NIP: 2220024179, REGON 272670528, kapitał zakładowy 1 172 632,50 PLN, dalej zwana: Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować w oparciu o dane wskazane w zakładce „kontakt". Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres mailowy: iod@tax-net.pl . Inspektorem ochrony danych jest Monika Woźniak-Goraus.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celach jej prawidłowego działania. Więcej informacji znajduje się poniżej w części dotyczącej plików cookies.

Strona internetowa zawiera wtyczki do portali społecznościowych takich jak Facebook i Twitter. Pozwalają one na bezpośrednie połączenie się z profilem Administratora we wskazanych serwisach, które mogą uzyskać informację o odwiedzeniu strony oraz taka informacja może zostać tam zarejestrowana. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez te serwisy, znajdują się w ich Politykach Prywatności, dla ułatwienia Administrator umieszcza linki do tych dokumentów w części IV. Jeżeli użytkownik nie chce pozyskiwania informacji przez portale społecznościowe, powinien się z nich wylogować przed przeglądaniem strony.

Administrator zapewnia, iż komunikacja na stronie internetowej odbywa się przy wykorzystaniu protokołu szyfrującego SSL, co sprawia, że użytkowanie strony oraz przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się w pełni bezpiecznie.

Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

II Zasady przetwarzania Danych Osobowych – jakie dane są przetwarzane i na jakiej podstawie prawnej

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach strony internetowej, portali społecznościowych oraz w sytuacjach kontaktu za pośrednictwem e-mail bądź telefonu w następujących celach i na poniżej wskazanych podstawach prawnych:

• użycie formularza kontaktowego – służy do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ten sposób zostaje przekazany adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Jeśli skorzystacie Państwo z formularza kontaktowego, podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne; użycie formularza kontaktowego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach kontaktowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazane dane będą również przetwarzane w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z interesem Administratora, a także na tej samej podstawie w celu ochrony praw Administratora i ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• użycie formularza kontaktowego związanego z rekrutacją – służy do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ten sposób zostaje przekazany adres e-mail, imię i nazwisko kandydata,  numer telefonu oraz dane zawarte w załączonym CV.  Jeśli skorzystacie Państwo z formularza w zakładce kariera, podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji; w tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy) ewentualnie, jeśli kandydat przekaże dodatkowe dane ponad zakres wynikający z przepisów prawa pracy ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest użycie formularza i przesłanie dokumentów aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych  dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania będzie również zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W rozważanym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych może być także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), realizowany celu ustalenia lub dochodzenia przez ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

• dane zbierane poprzez użycie plików cookies na stronie bądź zawarte w logach serwera – podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda (cookies),  ponadto podstawą przetwarzania jest także uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (logi serwera); więcej informacji na ten temat znajduje się punkcie VI niniejszej Polityki;

• dane zamieszczone w portalach społecznościowych – przetworzone zostają przez Administratora w związku z zarządzaniem stronami na portalach takich jak: Facebook i Twitter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci umożliwienia aktywności w tych serwisach, a także w celach analitycznych i statystycznych, ustalenia lub dochodzenia przez ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

• Państwa dane osobowe są także przetwarzane, jeśli skierowane zostaną wiadomości e-mail, na następujące adresy:

biuro@tax-net.pl
katowice@tax-net.pl
mikolow@tax-net.pl
zabrze@tax-net.pl

bądź też w przypadku prowadzenia korespondencji w oparciu o adresy e-mail naszych pracowników bądź osób współpracujących z TAX-NET S.A. W każdej otrzymanej wiadomości e-mail znajduje się odnośnik do niniejszej Polityki Prywatności, zawarty w stopce pod wskazaniem nadawcy wiadomości.

Jeśli prowadzimy korespondencję e-mail, przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu świadczenia usług w szczególności z zakresu doradztwa podatkowego oraz działalności rachunkowo-księgowej,  bądź innych zadań do których niezbędna jest obsługa korespondencji elektronicznej.

Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych będzie więc art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na korespondencji prowadzonej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

• kontakt telefoniczny – w przypadku kontaktowania się z Administratorem na numery telefonów podane na stronie internetowej bądź ewentualnie w oparciu o inne dostępne numery telefonów, przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu świadczenia usług w szczególności z zakresu doradztwa podatkowego oraz działalności rachunkowo-księgowej, Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych będzie więc art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozwiązaniu zgłoszonej sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

III Uprawnienia posiadane w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Zgodnie z RODO przysługują Państwu niżej wymienione uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uprawnienia poszczególnego użytkownika mogą się różnić w zależności od podstawy przetwarzania.

Każdy użytkownik posiada prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na ich temat,
• prawo do ich sprostowania, jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, czyli przekazania danych innemu administratorowi,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody i nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV Odbiorcy danych osobowych

Uzyskane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z usług których może korzystać Administrator w związku z prowadzeniem strony internetowej. Administrator współpracuje z  firmami usługowymi działającymi z poszanowaniem zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Odbiorcami są następujące podmioty:

• Facebook i Twitter –  na stronie znajdują się wtyczki do portali społecznościowych; Administrator zarządza stronami spółki na ww. serwisach, w związku z czym dane mogą być więc przetwarzane poza Unią Europejską. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

zasady przetwarzania danych dostępne są poniżej:

Facebook
Twitter

• potencjalnie dostęp do Państwa danych mogą uzyskać także osoby świadczące dla nas usługi związane ze wsparciem IT oraz obsługą prawną.

• odbiorcami mogą być również organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.

V Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach określonych w punkcie I Polityki. W szczególności, przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji łączącej Administratora i Użytkownika umowy bądź przez czas świadczenia usługi. Dane mogą być także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, dane będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator zaprzestanie przetwarzania w razie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

VI Cookies i inne technologie

Strona internetowa używa plików „cookies” (ewentualnie w innych formach, nazwanych tutaj łącznie cookies). Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies pozwalają na identyfikacje Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach strony, jednakże nie umożliwiają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach optymalizacji korzystania ze strony i statystycznych, w tym w szczególności w celu:

a) umożliwienia korzystania ze strony, dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony, głównie poprzez rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, w formie dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb („niezbędne: oraz „funkcjonalne” pliki cookies)
b) celów statystycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości („wydajnościowe” pliki cookies)
c) bezpieczeństwa, odpowiedzialne są za wykrywanie nadużyć („zabezpieczające” pliki cookies).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej, w szczególności można zablokować automatyczną obsługę tero rodzaju plików.  Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i będzie istniała możliwość uzyskania dostępu do tych informacji. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany powyższych ustawień. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pierwsza informacja o stosowaniu tego typu plików pojawia się w momencie, kiedy po raz pierwszy wchodzą Państwo na stronę internetową https://tax-net.pl/.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powodują natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej. Jeśli korzystają Państwo ze strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką.

Administrator ma możliwość pozyskiwania także informacji o użytkownikach strony poprzez gromadzenie logów serwera, co związane jest z kierowaniem zapytań do serwera (adres IP). Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze strony, służą jedynie celom administracyjnym i technicznym – w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VII Przetwarzanie danych przez TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

Państwa dane osobowe są także przetwarzane, jeśli skierowane zostaną wiadomości e-mail na adres biuro@doradztwo.tax-net.pl lub poprzez użycie formularz kontaktowego wybierając do kontaktu TAX-NET Doradztwo sp. z o.o. albo kontaktując się pod numer telefonu dedykowany spółce.

W takim przypadku Administratorem Państwa danych osobowych jest TAX-NET Doradztwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Marcina 11, 40-854 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000381240, NIP:9542720178 , REGON 241897963, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

– użycie formularza kontaktowego – służy do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ten sposób zostaje przekazany adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Jeśli skorzystacie Państwo z formularza kontaktowego, podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne; użycie formularza kontaktowego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach kontaktowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazane dane będą również przetwarzane w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z interesem Administratora, a także na tej samej podstawie w celu ochrony praw Administratora i ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– wysyłka e-mail – przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu świadczenia usług w szczególności z zakresu doradztwa podatkowego oraz działalności rachunkowo-księgowej,  bądź innych zadań do których niezbędna jest obsługa korespondencji elektronicznej.

Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych będzie więc art. 6 ust 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

–  kontakt telefoniczny – w przypadku kontaktowania się z Administratorem na numery telefonów podane na stronie internetowej bądź ewentualnie w oparciu o inne dostępne numery telefonów, przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu świadczenia usług w szczególności z zakresu doradztwa podatkowego oraz działalności rachunkowo-księgowej, Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych będzie więc art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozwiązaniu zgłoszonej sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu niżej wymienione uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uprawnienia poszczególnego użytkownika mogą się różnić w zależności od podstawy przetwarzania.

Każdy użytkownik posiada prawo do:

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na ich temat,
• prawo do ich sprostowania, jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, czyli przekazania danych innemu administratorowi,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody i nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uzyskane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim takim jak: Tax-Net S.A. i podmiotom świadczącym na ich zlecenie usługi IT oraz podmiotom świadczącym usługi prawne. Odbiorcami mogą być również organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach określonych w punkcie powyżej. W szczególności, przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji łączącej Administratora i Użytkownika umowy bądź przez czas świadczenia usługi. Dane mogą być także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, dane będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator zaprzestanie przetwarzania w razie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.