interface_poland, Autor w serwisie Tax Net

Podatek od plastiku już od 1 stycznia 2024 roku

1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowa danina – tzw. podatek od plastiku. Wprowadza go nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 14 kwietnia 2023 r. Jest to konsekwencja wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zwanej Single Use Plastic (SUP). Jej głównym celem, jak

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 roku

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy wyniósł 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r.). Oznacza to, że limity podatkowe w przyszłym roku będą wynosiły: Podstawa prawna: źródło: TAX Alert Wolters Kluwer

Zmiany w okresach amortyzacji budowli i budynków coraz bliżej

Od 1 stycznia 2024 roku podatników czekają zmiany w zakresie amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych, a konkretnie jej okresu. Podatnik będzie miał możliwość skrócić ten okres z obecnych 40 lat do 5 lub 10 lat, w zależności od poziomu bezrobocia w powiecie. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych do określonych w ustawie środków trwałych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami (w rozumieniu

Spis z natury u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis sporządza się na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, a także na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

Raportowanie płatności transgranicznych. Nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która nakłada na banki oraz inne instytucje finansowe dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania płatności transgranicznych. Nowe przepisy zobligują banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe (SKOK) do prowadzenia ewidencji płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych.

Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie tekstu jednolitego międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. (zgodnie ze sprostowaniem – z 13 września 2023 r.) przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Nowe rozporządzenie zawiera tekst jednolity, co ułatwi korzystanie z międzynarodowych standardów rachunkowości obowiązujących w państwach członkowskich UE. Międzynarodowe standardy rachunkowości zamieszczono w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie

Śniadanie Biznesowe – E-faktury i zmiany w systemie wystawiania faktur

Śniadanie Biznesowe – E-faktury i zmiany w systemie wystawiania faktur Serdecznie zapraszamy do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które odbędzie się 25 października w godzinach 8.00-10.00 w Herbatece, przy ul. Rynek 2 w Mikołowie. My również będziemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Spotkanie będzie odpowiedzią na zmianę w zakresie wystawiania faktur przez przedsiębiorców. Już od połowy 2024 roku część przedsiębiorców zostanie zobowiązana do wystawiania e-faktur, a od początku 2025 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców.

Pierwsza Liga Biznesu

Pierwsza Liga Biznesu to cykl szkoleń i spotkań dedykowanych przedsiębiorcom, organizowanych przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i BANK MBS Mikołowski Bank Spółdzielczy we współpracy z Miastem Mikołów i Powiatem Mikołowskim w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie. Poszczególne spotkania składają się na cykl sprzyjający rozwojowi biznesu, w ramach którego przewiduje się szkolenia nt.: Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na tematy biznesowe. To również świetna możliwość do nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

Ważny wyrok NSA w sprawie ulgi na złe długi w VAT

Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług polega na możliwości skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Dla możliwości zastosowania ulgi konieczne jest wystąpienie dwóch warunków: na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz od daty wystawienia faktury

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ustala się: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Podstawa prawna: źródło: TAX Alert Wolters Kluwer