W przypadku najmu prywatnego ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. Obecnie limit ten dotyczy łącznie obojga małżonków. Zgodnie ze zmianą, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., każdy małżonek będzie miał swój własny limit, tj. 100 tys. zł przychodu rocznie. A gdy małżonkowie zdecydują (złożą stosowne oświadczenie), że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 tys. zł. Zmieniony przepis będzie dotyczył przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

W myśl art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 12 ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 1 lipca 2023 r. otrzyma nowe brzmienie: 

ZmianaDo 30 czerwca 2023 r.Od 1 lipca 2023 r.
art. 12 ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie13. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 4 lit. a dotyczy łącznie obojga małżonków.13. W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie określone w ust. 6, kwota przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 200 000 zł.

Stosownie do art. 29 ustawy zmieniającej art. 12 ust. 13 ustawy o ryczałcie w nowym brzmieniu będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przypomnijmy, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o ryczałcie, przy przychodach z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątku, które nie są związane z działalnością gospodarczą, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Obecnie, w przypadku osiągania ww. przychodów przez małżonków kwota limitu, tj. 100 tys. zł, dotyczy łącznie obojga małżonków. Natomiast po zmianie, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., w przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich, kwota limitu, po osiągnięciu którego będzie miała zastosowanie stawka ryczałtu 12,5%, wyniesie 200 000 zł. Należy dodać, że nowy limit dotyczy przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Co oznacza ta zmiana dla małżonków? Z nowego przepisu wynika, że każdy małżonek będzie miał swój własny limit, tj. 100 tys. zł przychodu rocznie. A gdy małżonkowie zdecydują (złożą stosowne oświadczenie), że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 tys. zł.

Redakcja podatki.biz