Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Nie wymaga ona rejestracji firmy.

Od lipca 2023 roku wzrasta próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej. Wynosi on obecnie 2700 zł brutto miesięcznie, czyli 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (wcześniej było to 50% tej kwoty).

Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc prowadzić działalność nierejestrową jest niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy działalność gospodarcza była wykonywana poza granicami Polski.

Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową:

•     prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży

•     rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej

•     przestrzeganie praw konsumentów

•     wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego.

Osoby prowadzące działalność nierejestrową są „przedsiębiorcami” w świetle prawa cywilnego. To znaczy, że w relacjach z konsumentami mają obowiązki związane z reklamacją, zwrotem czy naprawą. Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.

Korzyści z działalności nierejestrowej:

•     nie trzeba zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebować numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)

•     brak składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej

•     jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki

•     nie trzeba płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek

•     nie trzeba płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku

•     nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Ważne! Po przekroczeniu miesięcznego limitu przychodu, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą.

Od momentu przekroczenia limitu przychodu, pozostaje 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Początkującym przedsiębiorcom może przysługiwać prawo do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115