Zgodnie z zapowiedziami rządu 1 lipca 2023 r. przestanie obowiązywać w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego. Niesie to za sobą ważne konsekwencje dla cudzoziemców mieszkających i pracujących w Polsce, bowiem zniesione zostaną regulacje tzw. specustawy covidowej.

Legalny pobyt w Polsce

Ustawa covidowa wydłużała termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń na legalny pobyt w Polsce (pobyt czasowy, pobyt stały czy rezydenta długoterminowego UE) do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni (stan epidemii/stan zagrożenia epidemicznego).

31 lipca 2023 r. jest więc datą graniczną dla cudzoziemców przebywających na terenie RP. Z tym dniem skończy się legalny pobyt w naszym kraju:

– cudzoziemców, którzyw dniu kiedy ogłoszono po raz pierwszy stan zagrożenia epidemicznego przebywali na terenie RP na podstawie:
   • ruchu bezwizowego,
   • wizy Schengen,
   • wizy, dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
   • wizy długoterminowej, dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo   członkowskie UE niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa UE uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski

– cudzoziemców, którym termin ważności kart pobytu upłynął w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

– cudzoziemców, którym w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii upłynął okres ważności wizy krajowej czy zezwolenia na pobyt czasowy.

Aby przedłużyć legalny pobyt, konieczne będzie złożenie odpowiednich wniosków do końca lipca 2023 r.

Legalna praca w Polsce

Podobne regulacje przestają działać w odniesieniu do zezwolenia na pracę. Jeżeli jego termin ważności przypadł na okres stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, zezwolenie będzie obowiązywać tylko do 31 lipca 2023 r. W świetle projektu rozporządzenia, cudzoziemcy powinni jak najszybciej podjąć stosowne kroki w celu zalegalizowania swojego pobytu lub pracy w Polsce.