Wchodzący w życie 1 lipca pakiet zmian określany jako SLIM VAT 3 zakłada przede wszystkim modyfikacje w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. W założeniu projektowane zmiany mają na celu uproszczenie, ale też uszczelnienie przepisów z zakresu VAT.

Limit sprzedaży dla małego podatnika

Zmianą, która może ucieszyć większą liczbę przedsiębiorców, jest nowy limit sprzedaży, do którego przedsiębiorca będzie posiadał status małego podatnika. Aktualnie jest to 1,2 mln euro – od 1 lipca kwota ta wzrośnie do 2 mln euro. Wpłynie to na możliwość stosowania przez większą ilość podmiotów metody kasowej czy też kwartalnego rozliczenia w VAT, które są dostępne jedynie dla podmiotów posiadających status małego podatnika.

Kursy walut przy fakturach korygujących

Jedną z najważniejszych zmian, na które czekali podatnicy, jest wprowadzenie przepisów dotyczących stosowania kursu waluty w przypadku faktur korygujących. Dotychczas brak było w ustawie o VAT regulacji dotyczących przeliczania na walutę polską faktur korygujących wystawionych w walutach obcych, co mogło budzić wiele wątpliwości oraz różnic w wyliczeniach, później kwestionowanych przez organy podatkowe. Wprowadzane przepisy jednoznacznie wskazują, że zastosowanie do przeliczania kwot w walutach obcych na fakturach korygujących będzie miał kurs historyczny – tj. kurs właściwy dla faktury pierwotnej (korygowanej). Natomiast w przypadku korekt w związku z udzieleniem opustów lub obniżek ceny pierwotnej, zastosowanie będzie mógł mieć kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Odliczenie VAT przy WNT

Kolejna modyfikacja dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a konkretnie momentu odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem. Dotychczas odliczenie VAT było możliwe dopiero w momencie otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie. Przepisy te były niekorzystne dla podatników, bowiem obowiązek zapłaty VAT należnego wyprzedzał prawo do odliczenia VAT naliczonego związanych z takimi dostawami. Ustawa z 26 maja 2023 r. znosi wymóg posiadania faktury dokumentującej WNT jako warunku skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

Z innych zmian, które odczują podatnicy, do najważniejszych można zaliczyć:
• rezygnację z konieczności dokonywania rocznej korekty VAT naliczonego, w przypadku gdy współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od współczynnika przyjętego na początku roku;
• rozszerzenie możliwości opłacania z rachunku VAT należności publicznoprawnych na więcej rodzajów opłat, m.in. podatek tonażowy, tzw. podatek od małpek, podatek od sprzedaży detalicznej;
• brak konieczności drukowania raportów fiskalnych oraz pozostałych dokumentów (niefiskalnych) z kas rejestrujących online;
• wzrost progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100 proc. – aktualnie obowiązujący próg to 500 zł, po zmianach będzie to 10 tys. zł;
• doprecyzowanie momentu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0 proc. w korektach deklaracji – w przypadku, gdy podatnik otrzyma dokumenty z opóźnieniem, transakcja powinna zostać wykazana nie – jak dotychczas – w dacie dokonania dostawy, ale w dacie powstania obowiązku podatkowego;
• możliwość składania korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego – będzie nim Łódzki Urząd Skarbowy.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1059)

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer