5 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1059 opublikowano ustawę z  26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 1 pkt 1 wprowadza zmiany w zakresie zwiększenia limitu dotyczącego małego podatnika.

Po zmianie limitu, małym podatnikiem będzie podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (zmiany w zakresie art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT).

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Kurs euro z 3 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł. Limit małego podatnika wyniesie zatem 9 654 000 zł. Zmiany w powyższym zakresie wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Podstawa prawna:

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer