Wydatek ze środków obrotowych pracodawcy na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Potwierdza to opublikowana 31 maja 2023 r. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0113-KDIPT2-3.4011.236.2023.2.GG). Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy. Zakłady pracy są natomiast obowiązane jako płatnicy obliczać, pobierać i wpłacać na konto urzędu skarbowego, w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

Wycieczka pracowników ma cele biznesowe

W przedstawionym w interpretacji stanie faktycznym, spółka, będąc pracodawcą, zaplanowała organizację wycieczki dla wszystkich pracowników, którzy mogą w wycieczce uczestniczyć dobrowolnie. Wyjazd integracyjny ma być wyjazdem organizowanym w interesie spółki – głównym celem wyjazdu jest integracja pracowników i poprawienie relacji służbowych, umożliwienie pracownikom poznania się osobiście, wymiana wiedzy oraz doświadczeń z pracy. Na co dzień w firmie występuje bowiem rozproszenie pracowników w różnych budynkach/obszarach i zmianowy system czasu pracy, a z drugiej strony pojawia się konieczność szybkiego, sprawnego operacyjnie działania. Wykonywanie codziennych obowiązków wymaga, by pracownicy dobrze ze sobą współpracowali, czemu służy nawiązanie relacji koleżeńskich osobiście. Spółka takim działaniem chciała również zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia i przyciągnąć kandydatów do pracy. Zaplanowano, że wycieczka ma być wyjazdem integracyjnym o charakterze rekreacyjno-kulturalnym, a koszt wycieczki zostanie częściowo pokryty ze środków obrotowych. Ostateczna wartość wyjazdu jest znana, ale spółka uważała, że pracodawca nie jest w stanie przypisać indywidualnemu pracownikowi z tego tytułu ani przychodu, ani korzyści materialnej. Wycieczka jest wyjazdem integracyjnym, w którym uczestnictwo nie jest obowiązkowe, w przeciwieństwie do obowiązku świadczenia pracy, która jest ukierunkowana, co do zasady, na zwiększenie przychodów pracodawcy. Wyjazd nie jest „zapłatą za dokonywaną pracę”.

Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Dokonując oceny, czy udział w wycieczce pracowników prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r. poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w wycieczce dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast, bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika, nie uzyskuje on przychodu. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości.

Ważne: Wydatek ze środków obrotowych, na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego, nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, gdyż świadczenie to jest spełnione w interesie spółki. Tym samym, firma nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym zakresie organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Podstawa prawna:


źródło: TAX Alert Wolters Kluwer