Niedawno minął termin na składanie rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Z końcem czerwca mija termin na składanie zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób prawnych. Wydawałoby się, że to koniec ważnych dla podatników terminów. Jednak podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi powinni mieć na uwadze również terminy związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz z informowaniem organów o jej sporządzeniu.

Ustawowe limity

Ustawa o podatku dochodowym (zarówno PIT jak i CIT) narzuca progi kwotowe, których przekroczenie obliguje podmiot do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Aktualne progi dokumentacyjne wyglądają następująco:

• 10 000 000 zł – dla transakcji towarowej;

• 10 000 000 zł – dla transakcji finansowej;

• 2 000 000 zł – dla transakcji usługowej;

• 2 000 000 zł – dla transakcji innej niż powyższe.

W przypadku transakcji z podmiotem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję progi transakcyjne są nieco inne i wynoszą odpowiednio:

• 2 500 000 zł – dla transakcji finansowej;

• 500 000 zł – dla transakcji innych niż finansowa.

Każdorazowo konieczna jest analiza przychodów i kosztów z podmiotami powiązanymi, należy bowiem pamiętać, że limity ustalane są odrębnie dla strony przychodowej i kosztowej dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

Terminy raportowania DCT

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w zakresie cen transferowych są terminy ich sporządzania oraz raportowania. Do cen transferowych za 2022 rok zastosowanie będą miały następujące terminy:

• do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizami;

• do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C;

• do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (w przypadku wystąpienia obowiązku).

W praktyce większość podatników będzie miało obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 października 2023 roku, bowiem rok podatkowy pokrywa się u nich z rokiem podatkowym. Należy jednak mieć świadomość, że terminy te – podobnie jak w przypadku składania zeznania rocznego CIT-8 – mogą ulec zmianie. Powyższe są aktualne na dzień dzisiejszy.

Nowe obowiązki

W przypadku dokumentacji za rok 2022 znika obowiązek składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i stosowaniu cen rynkowych. Aktualnie oświadczenie stanowi integralną część TPR-C, którego przekazanie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia. Kolejna związana z tym zmiana jest w zakresie osób upoważnionych do podpisywania informacji o cenach transferowych – zgodnie z nowymi przepisami są to: osoba fizyczna będąca podmiotem powiązanym, podmiot upoważniony przez przedsiębiorcę zagranicznego, który reprezentuje go na terenie RP, kierownika jednostki (w przypadku, gdy kieruje nią organ wieloosobowy – osoba wchodząca w skład takiego organu, wyznaczona w tym celu) lub pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Konieczne jest posiadanie przez osobę fizyczną upoważnienie do podpisywania deklaracji i wysyłania ich drogą elektroniczną UPL-1.

Istotną zmianą jest zmiana terminu, w jakim należy złożyć na żądanie organu dokumentację cen transferowych – do tej pory podmiot miał obowiązek przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, aktualnie jest to 14 dni.

Usunięte zostały przepisy dotyczące konieczności informowania organów o dokonanej korekcie cen transferowych – dotąd należało dopełnić tego obowiązku w rocznym zeznaniu podatkowym. Aktualnie przepisy w tej kwestii są ustalone na tyle jasno, że nie powinny budzić wątpliwości wśród podatników.

Zmienia się również organ, do którego dokumenty będą składane – obecnie jest to właściwy naczelnik urzędu skarbowego (dotychczas – Szef Krajowej Administracji Skarbowej). Warto mieć to na uwadze, tak by nie było problemów w momencie złożenia informacji.

Wprowadzone zmiany zdecydowanie należy ocenić pozytywnie – usunięto część obowiązków, niektóre przepisy zaś zostały doprecyzowane, co znacząco ułatwi przedsiębiorcom realizację ich obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.

Podstawa prawna:


źródło: TAX Alert Wolters Kluwer