24 maja w Dzienniku Ustaw pod poz. 996 opublikowana została ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest implementacja przepisów unijnych. Środki przewidziane dyrektywą 2020/284 służą wzmocnieniu ram współpracy administracyjnej, co w założeniu ma przyczynić się do rozwiązania problemu nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce. Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.     

Zmiany w VAT

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług polegają na dodaniu w dziale XI tej ustawy nowego rozdziału 2a Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych. W myśl dodanych regulacji dostawca usług płatniczych będzie obowiązany prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych, jeżeli w ciągu kwartału będzie świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Ewidencja ma być prowadzona w postaci elektronicznej, za każdy kwartał. Ustawa stanowi, że płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych płatnika w odniesieniu do płatności transgranicznej, w przypadku której co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. Na dostawców usług płatniczych nałożono także obowiązek przechowywania wskazanej wyżej ewidencji oraz jej udostępniania.

Zmiany w Prawie bankowym

Zmiany w ustawie Prawo bankowe polegają na rozszerzeniu katalogu podmiotów, którym bank ma obowiązek udzielać informacji stanowiących tajemnicę bankową o Szefa KAS. Informacje mają być przekazywane w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązku udostępniania temu organowi ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Analogiczny charakter ma zmiana w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej mają charakter dostosowawczy.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer