Rozliczenie przychodu z najmu prywatnego

Podatnik zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej sposobu ustalenia przychodów z najmu prywatnego. Podatnik wynajmuje lokale użytkowe osobom prowadzącym w nich działalność gospodarczą, rozlicza się ryczałtem. Faktury za opłaty za media są wystawione na nazwisko podatnika, który następnie refakturuje je na najemców. Zgodnie z umowami najmu opłaty za media (elektryczność, ogrzewanie, woda) ponoszą bowiem najemcy. Pytanie brzmi, czy podatnik powinien w tej sytuacji płacić podatek dochodowy od opłat (refaktura) za media?

Jak wskazuje w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, „podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym.

(…)

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, itp.), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

(…)

W zależności od różnego skonstruowania stosunku prawnego umowy najmu w zakresie pokrywania przez najemcę pewnych płatności (świadczeń) związanych z przedmiotem najmu, różne będą skutki podatkowe. Jeśli strony umowy najmu określiły wysokość wynagrodzenia z tytułu najmu (czynsz), to otrzymana przez wynajmującego kwota jest jego przychodem”.

Z powyższej interpretacji wynika, że odpowiednie sformułowanie umowy najmu pozwala wynajmującemu zaoszczędzić na podatkach. W przypadku gdy w umowie opłaty za media są wyszczególnione i przeniesione na najemcę, przychód właściciela nieruchomości stanowi tylko kwota czynszu. Jeśli natomiast w umowie brakuje takiego wyszczególnienia, a najemca uiszcza z góry ustaloną szacunkową kwotę (czynsz + media), wtedy cała ta kwota podlega opodatkowaniu.

Interpretacja indywidualna z 24 maja 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.321.2023.3.MR – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – pełna treść interpretacji