W niedawnej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro farma fotowoltaiczna spełnia przesłanki zawarte w art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. – jak wskazano we wniosku – jest fabrycznie nowa, została prawidłowo zaliczona do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych (symbol KŚT 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe), została nabyta oraz została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r., to podatnik ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w łącznej kwocie do 100 tys. zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT2-1.4011.977.2022.3.KD  uznał stanowisko podatnika w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego, dotyczącego możliwości zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, w podatku dochodowym od osób fizycznych za prawidłowe.

W listopadzie 2022 r. podatnik zakupił od firmy zewnętrznej fabrycznie nowe panele fotowoltaiczne posadowione na konstrukcji stalowej zamocowanej w gruncie. Wszystkie faktury zaliczkowe zostały opłacone za pomocą przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Farma fotowoltaiczna została zakwalifikowana przez podatnika do grupy 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe. Panele fotowoltaiczne zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 17 listopada 2022 r. Wartość paneli netto to 172 500 zł. Panele zostały posadowione na gruncie należącym do podatnika i stanowiącym środek trwały. Pomiędzy firmą, od której zakupiono panele a podatnikiem nie było żadnych powiązań osobistych ani gospodarczych. Firma, od której dokonano zakupu zajmuje się ich sprzedażą i montażem. Panele fotowoltaiczne są wykorzystywane w działalności firmy podatnika od listopada 2022 r.

Farma fotowoltaiczna stanowi środek trwały w rozumieniu art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. stanowi własność podatnika, została przez podatnika nabyta, jest kompletna i zdatna do użytku. Farma jest fabrycznie nowa. Dodatkowo podatnik podał informację, iż w marcu 2022 r. zamortyzował fabrycznie nowy laptop o wartości 17.072,36 zł.

Podatnik uznał, że na podstawie art. 22k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest uprawniony do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionej i zamontowanej na własnym gruncie farmy fotowoltaicznej.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny środków trwałych

Zgodnie z art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł. Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ma zastosowanie pod warunkiem, że wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że skoro przedmiotowa farma fotowoltaiczna spełnia przesłanki zawarte w art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. – jak wskazano we wniosku – jest fabrycznie nowa, została prawidłowo zaliczona do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych (symbol KŚT 669 – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe), została nabyta oraz została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r., to podatnik ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w łącznej kwocie do 100 tys. zł.

Podstawa prawna:

art. 22k ust. 14 – art. 22k ust. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer