25 kwietnia 2023 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-1.4010.126.2023.1.BS uznał stanowisko spółki, w zakresie braku obowiązku pobierania i odprowadzania podatku u źródła od nabywania dostępu do zagranicznych baz danych i informacji, za prawidłowe.

W przedstawionym stanie faktycznym spółka wskazywała, że zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, na dostęp do danych i serwisów informacyjnych, w których gromadzone są informacje o cenach instrumentów finansowych, wycenach firm, sytuacji na giełdach zagranicznych, notowaniach oraz inne dane. Spółka uzyskuje dostęp do baz danych, za pośrednictwem udostępnianego przez dostawców oprogramowania. Dane te nie są modyfikowane, obrabiane czy dostosowywane do jej indywidualnych potrzeb. Spółka ma możliwość sortowania, porównania danych za pomocą narzędzi udostępnionych w ramach oprogramowania. Nie są na nią przenoszone prawa autorskie ani udzielane licencje do gromadzonych informacji, w zakresie innym niż pozwalający wykorzystać dane na potrzeby związane z własną działalnością gospodarczą.

Podatek u źródła – podstawowe zasady

Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakresem opodatkowania objęte są osiągane przez nich przychody z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a, opodatkowanie dotyczy również przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dniu dokonania wypłaty należności z powyższych tytułów, należy pobrać (poza ustawowymi wyjątkami) zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (podatek u źródła).

Ustawy podatkowe nie zawierają definicji praw autorskich ani baz danych, dlatego spółka odniosła się do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sam dostęp do bazy nie powoduje konieczności zapłacenia podatku

W sytuacji, w której licencjobiorcy nie przysługuje prawo do użytkowania w zakresie szerszym niż na potrzeby własnej działalności, jest to równoznaczne z brakiem przeniesienia praw autorskich i prawa do rozporządzania utworem. Spółka korzysta z baz danych bez prawa do modyfikacji, sporządzania kopii, dystrybucji i odsprzedaży cudzych praw majątkowych. Taki zakres nie mieści się w definicji należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie są to także usługi niematerialne.

Aby móc zakwalifikować dostęp do baz danych oraz informacji do powyżej usług niematerialnych bądź usług o podobnym charakterze, konieczne byłoby zindywidualizowanie tych usług pod kątem profilu działalności spółki. Bazy danych i informacje pozyskiwane przez Spółkę nie mają takiego charakteru.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził więc prawidłowość stanowiska spółki, że usługi polegające na udzieleniu dostępu do baz danych oraz informacji nie stanowią należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani też nie stanowią usług niematerialnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym spółka nie jest obowiązana do pobierania i odprowadzania z tego tytułu podatku u źródła zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer