Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców, w 2023 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Nowy limit pod znakiem zapytania

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpi obniżenie kwoty limitu dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, za które płatność może być dokonywana i pobierana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Nowy limit wyniesie 8 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną również obowiązywać regulacje, zgodnie ze zmianami do ustawy o prawach konsumenta, które ograniczą płatności gotówkowe dokonywane z konsumentami. Konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych należy przeliczać na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Niedawno do Sejmu trafił projekt zmian w Polskim Ładzie. Prawo i Sprawiedliwość chce teraz odwołać krytykowane wcześniej obniżenie limitów dla płatności gotówkowych. Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wynika, że zmiana ta może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie, w szczególności w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie i wzrastającą z powodu tego konfliktu inflacją. Jak czytamy w uzasadnieniu, problemy mogą się pojawić zwłaszcza przy transakcjach mających charakter jednorazowy, gdzie szczególnie istotną rolę odgrywa kwestia zaufania do kontrahenta.

Podstawa prawna:

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer