Od 1 stycznia obowiązują nowe limity, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ryczałt

Możliwość wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zależny jest od kursu euro i spełnienia warunków wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie). Od 1 stycznia 2021 r. więcej podatników może opodatkować swoje przychody ryczałtem. W myśl ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Limit, o którym mowa, w 2023 r. wynosi 9 654 400 zł (2 mln euro).

Ustawa o ryczałcie umożliwia także wpłacanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Możliwość tę ustawodawca przewiduje dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oraz dla podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro czyli 965 440 zł.

Rozliczenia małych podatników

Ustawy o podatkach dochodowych oraz ustawa o VAT przewidują pewne szczególne formy rozliczania podatku przez tzw. małych podatników. W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku (dot. PIT) również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy. Na gruncie VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

– u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

– prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Limity w złotówkach przedstawią się następująco:

– mały podatnik PIT/CIT – 9 654 000 zł (2 000 000 euro)

– mały podatnik VAT – 5 793 000 zł (1 200 000 euro)

– mały podatnik pośrednik – 217 000 zł (45 000 euro).

Deklaracje kwartalne VAT

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Deklaracje kwartalne mogą, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, składać również:

– mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej;

– podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 mln euro.

Zatem od 2023 r. kwartalnie będą mogły rozliczać się także spółki, które nie mają statusu małego podatnika, gdy opodatkowują swoje dochody według ryczałtu (tzw. estoński CIT), jeśli w 2022 r. wartość sprzedaży brutto nie przekroczy u nich 19 309 000 zł.  

Odpisy amortyzacyjne

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2023 r. wskazany limit wynosi 241 000 zł. Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (w podatku dochodowym od osób prawnych) rozpoczynające działalność, które zostały utworzone między innymi przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, tj. w 2023 r. jest to kwota 48 000 zł.

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2022 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro – 9 654 400 zł.

 

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer