Zmiana stawek diet i limitów noclegowych w podroży zagranicznej oraz wchodząca wkrótce w życie zmiana wysokości diety za podróże służbowe krajowe wprost wpływa na wszystkich pracodawców budżetowych oraz tych spoza państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, którzy nie mają żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych. Jeżeli jednak pracodawca pozabudżetowy określił wewnętrznie wysokość tych świadczeń, to konieczna jest analiza tych regulacji w kontekście konieczności dokonania ewentualnych zmian.

Od 29 listopada 2022 r. nastąpiły zmiany treści rozporządzenia w zakresie diet i limitów noclegowych w podróżach służbowych poza obszarem kraju, zaś od 1 stycznia 2023 r. wzrosła dieta za czas podróży służbowych krajowych (z 38 zł do 45 zł). Odnośnie wyjazdów zagranicznych zmiany objęły przede wszystkim wzrost diet oraz limitów noclegowych dla części państw

Zakres obowiązywania rozporządzenia

Przepisy rozporządzenia wprost obowiązują pracodawcę z państwowej lub samorządowej sfery budżetowej. Znacząco inna jest sytuacja pracodawców spoza sfery budżetowej. Ta grupa pracodawców reguluje kwestie świadczeń związanych w podróżach służbowych w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania. Jeżeli pracodawcy nie są objęci układem zbiorowym pracy lub nie są zobowiązani do ustalenia regulaminu wynagradzania, określają to w indywidualnych umowach o pracę. Są związani wprost jedynie jedną zasadą – dieta za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju nie może być określona w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Nie ma zaś żadnych ograniczeń bezpośrednich w kształtowaniu  pozostałych świadczeń. Można zatem obniżyć ryczałty i obniżyć diety za czas podróży zagranicznej.

Ważne: Takie ograniczania  można wysnuć z ogólnej zasady, zgodnie z którą pracownik powinien otrzymać zwrot poniesionych wydatków w związku z podróżą. Nie można np. ustalić, że pracownik, któremu pracodawca zlecił wyjazd służbowy otrzyma jedynie 50 proc. zwrotów wydatków na noclegi czy przejazdy. Możliwe jest jednak ustalenie np. ryczałtów noclegowych na niższym poziomie niż wskazany w rozporządzeniu.

Pewnym pośrednim ograniczeniem są także przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe, zgodnie z którymi wolne od odpowiednio podatku lub składek są świadczenia naliczone według rozporządzenia i do wysokości z niego wynikającej. Nie oznacza to, że pracodawca pozabudżetowy nie może np. przyjąć 100 zł diety za podróże krajowe. Będzie to jedynie skutkowało tym, że różnica pomiędzy dietą z rozporządzenia a tą kwotą będzie opodatkowana i oskładkowana.

Brak przepisów wewnętrznych

Dopiero wówczas, gdy pracodawca spoza sfery budżetowej nie ma wewnętrznych regulacji dotyczących świadczeń z tytułu podróży służbowych, stosuje zasady wynikające z rozporządzenia. Sprawa jest wówczas jasna – od 29 listopada stosowane są nowe stawki w podróżach zagranicznych, a od 1 stycznia 2023 r. – w podróżach krajowych.

Konieczna zmiana przepisów wewnętrznych

Konieczność dokonania zmian dotyczyć będzie tych przypadków, w których np. regulamin wynagradzania wskazuje kwotowo dietę za podróż krajową równą obecnej stawce diety z rozporządzenia. Pracodawca powinien przygotować wówczas zmianę treści regulaminu, uzgodnić ją z organizacjami związkowymi (jeżeli takie działają), podać do wiadomości pracowników. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości pracowników.

Ważne: Jeżeli nie zostałaby zmieniona stawka diety i 1 stycznia 2023 r. regulamin nadal wskazywałby na 38 zł, to w miejsce tej stawki stosowane byłaby kwota 45 zł. Postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż  przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

 

Podstawa prawna:

art. 77(5) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowe (Dz. U. z 2022 r. , poz. 2302)

rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167)

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer