„Proszę gromadzić dokumentację księgową” – cenna rada księgowej dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego

Czy podatników, którzy wybrali na 2022 r. ryczałt czeka rewolucja? Niewykluczone. Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia zmiany formy opodatkowania w składanym za rok 2022 zeznaniu rocznym. 

To prawdziwa rewolucja. Dotąd nigdy niestosowane rozwiązanie podatkowe. Rozważanie tej opcji wydaje się jednak słuszne. Prawda, bowiem jest tak, iż w momencie, w którym podatnicy podejmowali decyzje o wyborze formy opodatkowania na 2022 r. nie mieli wiedzy na temat tego, że Ministerstwo Finansów w ciągu 2022 r. wprowadzi kolejne, istotne zmiany podatkowe. 

Jedną z propozycji jest np. obniżenie stawki podatku dochodowego na zasadach ogólnych z 17% do 12%. 

Ostatecznie może się zatem okazać, iż podatnik, który wg swojej najlepszej wiedzy na początku bieżącego roku podjął decyzję, iż w Polskim Ładzie najkorzystniejszy będzie dla niego ryczałt na tym wyborze może stracić, bo zasady ogólne okazałyby się w ostatecznym rozrachunku korzystniejsze. 

Stąd też, coraz częściej słyszymy o postulatach zmiany formy opodatkowania po zakończonym roku, kiedy będzie już podatnikom znany ostateczny kształt rozwiązań podatkowych obowiązujących w 2022 r.

Taka informacja padła z ust wiceministra finansów publicznie w dniu 31 marca br. 

„Wyszliśmy z założenia, że nie wznawiamy możliwości wyboru formy opodatkowania. Ale prawda jest taka, że przedsiębiorcy, kiedy dokonywali wyboru metody opodatkowania w lutym, nie mieli pełnej wiedzy” – powiedział Artur Soboń.

Jedyna opcja jaką rozważa Ministerstwo Finansów to ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 r. przy rozliczeniu rocznym.  

Dla podatników zryczałtowanego podatku zapowiedź takiej zmiany jest kluczowa. Metoda obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego diametralnie różni się od metody obliczania podatku od dochodu. 

Ciekawostka  W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w Polsce rozlicza się 646 tys. firm.

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego płacą podatek dochodowy od przychodu. Nie mają możliwości pomniejszenia przychodu o ponoszone wydatki np. zakupu paliw do napędu pojazdów, koszty najmu, opłat za media, zakupu sprzętów itp.

Co więcej, bardzo często nie zwracają uwagi na fakt, aby dokumenty tego typu odbierać od sprzedawcy i zachowywać w swojej dokumentacji. 

Tymczasem, by ocenić zasadność zmiany formy opodatkowania na koniec roku każdy podatnik zryczałtowanego podatku powinien posiadać dokumentację potwierdzającą wydatki poniesione w 2022 r.

To ważny sygnał, aby dołożyć staranności i skrupulatności w gromadzeniu pełnej dokumentacji księgowej już teraz.

Przypominamy! Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego mają obowiązek posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.  Pojęcie „towary” obejmuje towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że: a) towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
b) surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie.

Dokumenty zakupu towarów każdy z Państwa powinien posiadać i przechowywać. To obowiązek wynikający z przepisów prawa.

W świetle sygnalizowanych przez Ministerstwo Finansów potencjalnych zmian podatkowych warto jednak zadbać o gromadzenie także innej dokumentacji, która potwierdza fakt ponoszenia wydatków. Jeżeli istotnie dojdzie do możliwości zmiany formy opodatkowania po zakończonym roku jej posiadanie będzie kluczowe.

Sygnalizujemy ten fakt, już teraz, bo w momencie, w którym zapadną ostateczne decyzje co do możliwości zmiany formy opodatkowania – mogą Państwo ponieść wiele wydatków nie dbając o to by zachować dowody zakupu.  

O jakich wydatkach mowa? Teoretycznie o każdym wydatku, który muszą Państwo ponieść, aby osiągnąć przychód lub zachować albo zabezpieczyć źródło przychodów.

Będą to zatem, wydatki poniesione na eksploatację pojazdów, zakup paliwa, zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet), koszty najmu, koszty ogrzewania, media, zakup odzieży roboczej, zakup narzędzi, maszyn, urządzeń, sprzętów elektronicznych (tablety, komputery, telefony), koszty remontów, zlecenie prac podwykonawcom, itp.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 1 pkt 5art. 15 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).

Zespół TAX-NET SA