22 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1665 opublikowano rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadzono zmiany w zakresie zwiększenia limitu zwolnień ze składek  wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę i rozszerzenie jego zastosowania.

Po zmianach, podstawy wymiaru składek nie będzie stanowić wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. Do 31 sierpnia 2023 r. zwolnieniem objęta była kwota 300 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Podstawa prawna:


źródło: TAX Alert Wolters Kluwer