Od 1 lipca 2021 r. akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, którego wkładem do spółki jest świadczenie pracy lub usług, jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług do dnia zakończenia ich świadczenia. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej zgłasza się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się 05 43.

Akcjonariusz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast na ubezpieczenie zdrowotne od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Zespół TAX-NET