Ulga sponsoringowa dotyczy także przedsiębiorców, którzy finansują swoim pracowników studia podyplomowe lub mają studentów na płatnych praktykach.

Kto może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Podatnikami, którzy mogą skorzystać z ulgi na sponsoring są:

– podatnicy opodatkowani według skali podatkowej,

– podatnicy opodatkowani liniową stawką PIT,

– podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulg i czy jest jakiś limit?

Warunkiem skorzystania z ulgi jest finansowanie:

– stypendiów naukowych;

– zatrudnionemu pracownikowi opłat z tytułu studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego lub kształcenia w innych formach, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie,

– wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentom odbywającym u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

– studiów dualnych na konkretnym kierunku, w tym koszty praktyk;

– wynagrodzeń wypłacanych w okresie sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

Ważne: Odliczyć od dochodu można maksymalnie 50 proc. takich wydatków.

Przykład 1: Spółka A. zawarła umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym o organizację płatnych praktyk. Spółka A. w roku 2022 miała 3 studentów na płatnych praktykach, którym wypłacała co miesiąc wynagrodzenie. Spółka A. będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki na te wynagrodzenia, jeśli wykonywane przez praktykantów prace miały związek z działalnością spółki. Dodatkowo Spółka A. skorzysta z ulgi sponsoringowej i odliczy 50 proc. tych wynagrodzeń od swojego dochodu w zeznaniu rocznym za rok 2022.

Przykład 2: Spółka B. zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i zatrudnia pracowników. Jeden z nich zawnioskował o możliwość sfinansowania studiów podyplomowych, które przydadzą mu się w poszerzeniu kwalifikacji zawodowych w spółce. Studia podyplomowe kosztowały 8 tys. zł. Spółka B. zdecydowała się na sfinansowanie połowy kosztów studiów.

Spółka B. będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatek na sfinansowanie studiów w wysokości 4 tys. zł, a dodatkowo odliczy od dochodu 50 proc. z kwoty 4 tys. zł, a zatem 2 tys. zł. Dodatkowa oszczędność podatkowa dla spółki to: 380 zł (2 tys. x 19 proc.).

Jak rozliczyć i udokumentować ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Dla celów rozliczenia ulgi konieczne jest zebranie faktur, dowodów potwierdzających poniesienie wydatku i odliczenie ich w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L, CIT-8). Nie ma możliwości skorzystania z ulgi na etapie zaliczek na podatek dochodowy. Pierwszym rokiem, za który przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi jest rok 2022, a zatem w zeznaniach składanych w roku 2023.

Podstawa prawna:

art. 26ha ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)

art. 18ee ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.)

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer