Do końca lutego korzystający ze środowiska, których działalność powoduje emisje mają obowiązek złożyć raport KOBIZE. Chodzi o Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Treść złożonego raportu jest dostępna także dla organów ochrony środowiska.

Z ochroną środowiska wiąże się szereg różnorodnych obowiązków, obciążających zwłaszcza przedsiębiorców prowadzących biznes w sposób wpływający na środowisko. W praktyce jest to bardzo szeroka gama firm. W ramach tych obowiązków trzeba liczyć się nie tylko z odpowiednim minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko, ale również z koniecznością przygotowywania sprawozdań i raportów. Niedługo minie termin na złożenie raportu KOBIZE. Kto musi go przedłożyć oraz jakie informacje należy w nim zawrzeć? To ważne pytania zwłaszcza dla przedsiębiorców.

Kto składa raport do KOBIZE?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje ma obowiązek sporządzić specjalny raport i wprowadzić go do bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Termin na wypełnienie tego obowiązku upływa wraz z końcem lutego każdego roku. Raport zawsze dotyczy poprzedniego roku.

Kluczowe dla ustalenia, kto dokładnie jest zobowiązany do opracowania powyższego raportu jest wyjaśnienie terminu „podmiot korzystający ze środowiska”. Kluczowe znaczenie ma tu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym samym za podmiot korzystający ze środowiska może zostać uznany:

– przedsiębiorca oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

– jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą;

– osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, a korzystająca ze środowiska w zakresie w jakim wymaga to uzyskania pozwolenia.

Oczywiście podmioty i osoby tu wskazane mają obowiązek składania raportu do KOBIZE tylko wówczas, gdy ich działalność powoduje emisje, czyli wprowadzane w wyniku działalności człowieka, bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje.

Zakres składanego raportu

Dokładny zakres raportu został określony w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Zgodnie z jego przepisami w raporcie należy uwzględnić m.in.:

– dane identyfikujące podmiot korzystający ze środowiska;

– oznaczenie miejsca, gdzie jest prowadzona działalność powodująca emisje;

– rodzaj korzystania ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów);

– informacje dotyczące eksploatowanych instalacji;

– rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza;

– informacje o źródłach powstania emisji wchodzących w skład instalacji.

Raport należy przesłać za pomocą konta założonego w systemie krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Można się do niej zalogować także za pomocą usługi login.gov.pl. Warto pamiętać, że treść raportu udostępnia się:

– Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;

– wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska;

– marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska lub marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce rejestracji podmiotu – w zakresie informacji dotyczących eksploatacji urządzeń.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 673 ze zm.)

art. 3 pkt 20 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2022, poz. 2217 ze zm.)

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer