Jeżeli wychowujesz co najmniej czworo dzieci, sprawdź, czy możesz skorzystać z tzw. ulgi dla rodzin 4+.

Na czym polega ulga

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie z:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenie zawartej z:
  • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
  • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo
  • z przedsiębiorstwem w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub
 • zasiłku macierzyńskiego.

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską,
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało lub
 • sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:

 • wykonywałeś ciążący na tobie obowiązek alimentacyjny albo
 • sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej.

Ważne: Zwolnieniu od podatku podlega kwota przychodów nieprzekraczająca 85.528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Jakich dzieci dotyczy ulga

Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci:

 • małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
 • pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz
 • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli dzieci te w roku podatkowym nie uzyskały:
  • dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenie), z wyjątkiem renty rodzinnej,
  • dochodów opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych,
  • przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót

– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. 2022 r. poz.240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ponadto, ulga przysługuje, jeżeli do Twojego dziecka (dzieci) nie miały zastosowania przepisy:

 • dotyczące 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz
 • dotyczące opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.


Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku

Poradnik PIT-0 – Ulga dla rodzin 4+

Podstawa prawna

 • art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT)

źródło: www.podatki.gov.pl