W 2023 roku czeka nas wiele zmian w podatkach. Warto już teraz się z nimi zaznajomić i na nie przygotować.   

Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych

Od 2023 roku przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego będzie można rozliczać tylko i wyłącznie  w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka opodatkowania będzie wynosić 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł. Ta zmiana likwiduje m.in. możliwość odliczania wydatków związanych z remontem mieszkania.

Brak amortyzowania lokali mieszkalnych

Podatnicy wynajmujący lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej zostaną pozbawieni możliwości amortyzacji tych lokali i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Z prawa do amortyzowania zostaną wyłączone budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

Opodatkowanie w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł.

Skala podatkowa w 2023 roku:

do 120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

ponad 120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika (forma papierowa , elektroniczna, system kadrowo-płacowy pracodawcy).

Podatnicy będą zobowiązani do zmiany lub wycofania złożonego wniosku lub oświadczenia i złożenia nowego, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek.

Płatnicy będą zobowiązani uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały złożone (organy rentowe najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymały oświadczenie lub wniosek płatnika).

Nowe zasady dotyczą w szczególności oświadczenia:

  • o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek
  • o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia
  • o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia
  • o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

W 2023 roku podatnik uzyskujący przychody od więcej niż jednego płatnika, będzie miał prawo do wskazania nawet 3 płatników, którzy będą uprawnieni do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy:

  • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku 1 płatnika
  • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia 2 płatnikom
  • o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia 3 płatnikom.

Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

W 2023 roku będzie obowiązywał szerszy katalog kategorii przychodów uprawniających do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Dzięki temu na przykład podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia będzie mógł skorzystać z tego przywileju, jeśli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)

Przedsiębiorcy stosujący ulgę za złe długi nie będą musieli dołączać do zeznania podatkowego informacji PIT/WZ, dokumentującej wierzytelności oraz zobowiązania wpływające na podstawę opodatkowania.

Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci

Od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, jak dotychczas, tylko będą stanowiły dochody dziecka.

Modyfikacja ulgi na zabytki

Od 2023 roku zostanie zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków (w 2022 roku przysługiwało prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni nabytego zabytku, ale nie więcej niż 500 000 zł).

Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku będzie można odliczyć dopiero po ich zakończeniu. Do ulgi pozwalającej na odliczenie wydatków na remont zabytku kwalifikowane będą tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Odroczenie wejścia w życie zmian w limitach płatności gotówkowych

Zapowiadany na 2023 rok niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami został odroczony i ma zacząć obowiązywać od 2024 roku.

Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP

Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mogli przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

 

źródło: www.biznes.gov.pl