Zasady dokonywania wpisów do CEIDG są uregulowane w ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi.

Osoba, planująca założyć jednoosobową działalność gospodarczą, ma do wyboru kilka sposobów złożenia wniosku o wpis co CEIDG. Może:

– zrobić to z wykorzystaniem formularza elektronicznego, czyli przez internet,

– wypełnić formularz papierowy i złożyć go w wybranym urzędzie gminy albo wysłać przesyłką rejestrowaną (list polecony) na adres wybranego urzędu gminy.

Jeśli wniosek był wypełniony poprawnie, wówczas wpis działalności do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku do urzędu. W przypadku zaś, gdy wniosek nie był poprawny, wówczas wnioskodawca dostaje informację o błędach, które powinien skorygować.

Wniosek trzeba podpisać

Wniosek o wpis do CEIDG musi zostać podpisany. W przypadku, gdy  jest on składany przez internet, wówczas musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia. Jeśli zaś wnioskodawca osobiście składa wniosek w urzędzie gminy, wówczas składa na nim własnoręczny podpis, zaś urzędnik potwierdza tożsamość składającego. Zdecydowanie bardziej złożona jest sytuacja, gdy wniosek ma być wysłany do urzędu listem poleconym. W takim wypadku musi  być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Zasada jednego okienka

Zgodnie z tzw. zasadą jednego okienka, wniosek o wpis działalności gospodarczej do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o:

– nadanie lub aktualizację NIP,

– wpis do rejestru REGON,

– wpis płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obligatoryjne dane podlegające wpisowi

Spośród danych, które podlegają wpisowi, a które są enumeratywnie wymienione w art. 5 ust. 1-3 ustawy o CEIDG, należy zwrócić uwagę między innymi na:

– datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

Należy wskazać datę nie wcześniejszą niż data złożenia wniosku. Nie ma żadnych przeszkód, by wskazać datę późniejszą niż dzień złożenia wniosku. Działalność ma wtedy status działalności oczekującej na rozpoczęcie. Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy jednak nie dojdzie do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, możliwe jest zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o CEIDG, złożenie kolejnego wniosku do CEIDG, tym razem z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej.

– miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,

Przedsiębiorca może nie posiadać miejsca prowadzenia działalności. Będzie tak chociażby w przypadku lekarzy, którzy świadczą swoje usługi w szpitalach czy przychodniach, a jednocześnie nie mają swojego gabinetu. Każdy przedsiębiorca musi mieć jednak adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o CEIDG, wnioskodawca składa oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Takim tytułem prawnym do nieruchomości jest na przykład prawo własności, umowa najmu lub użyczenia.

– przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności,

Zwykle przedsiębiorcy nie mają problemu, by wskazać, który z symboli PKD odpowiada planowanej przez nich działalności. W sytuacji, gdyby mieli wątpliwości, mogą złożyć stosowny wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi.

– rachunek bankowy,

Rachunek bankowy nie jest wymieniony jako obligatoryjny element wniosku o wpis do CEIDG. Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT muszą jednak posiadać firmowy rachunek bankowy z uwagi na wymagania tzw. białej listy. Mogą go założyć dopiero po wpisaniu działalności do CEIDG. Oznacza to, że po uzyskaniu numeru tego rachunku konieczne będzie zaktualizowanie złożonego już wniosku o wpis do CEIDG.

Fakultatywne zgłoszenia we wniosku o wpis działalności do CEIDG

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o CEIDG, do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć między innymi:

– w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli formularz ZUS ZUS) albo do ubezpieczenia zdrowotnego (formularz ZUS ZZA), a także zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (formularz ZUS ZCNA),

– zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne dla potrzeb VAT, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, czyli formularz VAT-R,

– żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:

art. 5, 6, 7 i 14 ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 541 ze zm.)

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer