Rząd przedstawił projekt ustawy zmieniającej przepisy podatkowe w ramach programu „Polski Ład”. „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na:

  • – podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
  • – podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
  • – wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
  • – ujednoliceniu stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z projektem od nowego roku ma nastąpić objęcie 9% składką zdrowotną również osoby zasiadające z powołania w organach spółek. Chodzi tu np. o osoby będące w zarządach spółek z o.o. czy akcyjnych.

Dla osób zajmujących się najmem nieruchomości mieszkalnych istotna jest inna z planowanych zmian, która ma polegać na zlikwidowaniu możliwości amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych. Oznacza to, że wydatki na nabycie jakichkolwiek nieruchomości mieszkalnych nie będą mogły być zaliczane do kosztów podatkowych. Ponadto osoby zajmujące się najmem w ramach tzw. najmu prywatnego, będą płacić podatek wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza że nie będą mogły rozliczać się na zasadach ogólnych.

Kolejna zmiana przewiduje, że sprzedaż składnika (np. samochodu) wykupionego z firmy leasingowej, który wcześniej użytkowany był na podstawie umowy leasingu, nastąpi bez podatku dopiero po upływie 6 lat od mementu wycofania takiego składnika z działalności gospodarczej.

W następnej kolejności należy wskazać na zmiany dotyczące ustalania wartości początkowej składników majątku, które do tej pory znajdowały się w majątku prywatnym a przedsiębiorca zechce wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i następnie amortyzować. W ramach zmian planuje się aby wartość początkowa takich składników była ustalana wg. ceny ich nabycia, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej, a nie jak obecnie wg. wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych.

Wśród zmian podatkowych znalazły się przepisy sankcjonujące nielegalne zatrudnienie pracowników. Planuje się wprowadzić zasadę, zgodnie z którą przychodem przedsiębiorcy będzie wartość pracy (minimalne wynagrodzenie za pracę) osoby zatrudnionej nielegalnie lub wartość wynagrodzenia pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił go właściwym organom państwowym.

Kolejnym elementem zmian mających na celu przeciwdziałanie szarej strefie w zakresie zatrudnienia, jest propozycja wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz nieujawnionego wynagrodzenia. W takiej sytuacji pracodawca, niejako przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej.

Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą również składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą w całości finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek.

Planuje się zlikwidowanie możliwości opodatkowania kartą podatkową dla nowych podatników.

Z korzystnych zmian, należy wskazać na wprowadzenie nowego rodzaju ulgi na robotyzację. Z projektu ustawy wynika, że przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację będzie się uważać m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.

Należy wskazać, że jest to projekt zmian przepisów, który jest obecnie konsultowany, następnie będzie procedowany przez parlament. Ostateczna treść przepisów może więc być inna od obecnie projektowanych.

Zespół TAX-NET S.A.