1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która nakłada na banki oraz inne instytucje finansowe dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania płatności transgranicznych.

Nowe przepisy zobligują banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe (SKOK) do prowadzenia ewidencji płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych.

Wskazane ewidencje mają być prowadzone w postaci elektronicznej, za każdy kwartał, jednak jedynie w przypadku, gdy w ciągu kwartału dostawca usług płatniczych będzie świadczył usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.

Płatności transgraniczne w ustawie o VAT

Płatności transgraniczne występują, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych płatnika w odniesieniu do płatności transgranicznej, w przypadku której co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. Jednak takie usługi ich dostawca powinien uwzględnić w obliczeniach liczby płatności transgranicznych.

Ewidencja płatności

Wprowadzany do przepisów ustawy o VAT rozdział zakłada również, jak powinna wyglądać ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych. Zgodnie z brzmieniem wprowadzanego art. 110c, ewidencja taka zawiera m.in.:

  • BIC lub inny kod identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych;
  • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
  • numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej lub inny numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany dla celów podatkowych, jeżeli jest dostępny;
  • adres odbiorcy płatności, jeśli jest dostępny, zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
  • określone dane dotyczące płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych, takie jak np. data i godzina dokonania płatności lub zwrotu płatności oraz kwota i waluta płatności lub zwrotu.

Polscy dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani także do przechowywania tej ewidencji w postaci elektronicznej przez okres trzech lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność, a także udostępniania ewidencji Szefowi KAS lub państwu członkowskiemu, w którym świadczone będą usługi płatnicze, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym nastąpiła płatność, za pomocą standardowego formularza elektronicznego.

Zmiany te mają służyć zwalczaniu nieprawidłowości związanych z podatkiem od towarów i usług, co powinno mieć pozytywny wpływ na podatników działających w branży e-commerce – zwłaszcza tych rzetelnych.

Podstawa prawna:


źródło: TAX Alert Wolters Kluwer