Razem z Polskim Ładem wprowadzono przepisy dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. Co ważne, okoliczność późniejszego przyznania i wypłacenia świadczenia emerytalnego nie ma wpływu na skorzystanie z ulgi dla pracujących seniorów i prawo do zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do uzyskanych przychodów.

Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wnioskodawczyni w wieku powyżej 60 lat, pomimo posiadania uprawnień z tytułu wieku, nie pobierała dotychczas emerytury. Jak wskazała, prowadziła działalność gospodarczą, odprowadzając składki na ubezpieczenie społeczne. Kilka miesięcy temu wnioskodawczyni zdecydowała się złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie emerytury, co skutkowało wydaniem pozytywnej decyzji odnośnie przyznania emerytury oraz otrzymaniem pod koniec roku pierwszego przelewu świadczeń emerytalnych.

Ulga dla pracującego seniora a emerytura

Wnioskodawczyni ma zamiar skorzystać podczas rozliczenia rocznego ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodów otrzymanych przez nią po ukończeniu 60. roku życia do wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł. Za podstawę możliwego zwolnienia Wnioskodawczyni uznaje spełnienie warunku podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu wskazanych przychodów przez większą połowę roku podatkowego oraz fakt nieotrzymywania emerytury, pomimo nabycia do niej uprawnień. Wnioskodawczyni nie korzystała z ulgi dla pracującego seniora w miesięcznych rozliczeniach roku podatkowego. Wskazała również, że przychody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczyły kwotę 85 528 zł.

Z zapytaniem dotyczącym uprawnienia do skorzystania ze wskazanego zwolnienia, mimo pobierania od końca roku podatkowego emerytury, Wnioskodawczyni zwróciła się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Uważała, że ma rację i jest uprawniona do skorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym ze zwolnienia od PIT przychodów do kwoty nieprzekraczającej 85 528 zł, mimo pobieranej już emerytury. Uznała, że kluczowym i wartym zwrócenia uwagi jest fakt odprowadzania przez znaczną część roku składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pomimo posiadania praw emerytalnych ze względu na wiek. Na potwierdzenie swojej tezy Wnioskodawczyni powołała się na interpretację podatkową KIS z 10 czerwca 2022r. nr 015-KDIT2.4011.316.2022.1.HD, zgodnie z którą „w sytuacji, gdy przez znaczną część roku podatnik skorzysta z ulgi dla pracującego seniora, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę, to nie straci prawa do tej ulgi i nie będzie zobowiązany zapłacić podatku od kwoty, która została zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Na skutek takiej argumentacji dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe (interpretacja indywidualna z 17 lutego 2023 r. nr 0115-KDIT2.4011.789.2022.1.ŁS).

Kluczowe niepobieranie emerytury lub renty

Jak wskazał organ, opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych w katalogu ustawowym zwolnień przedmiotowych oraz tych dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Przedmiotowa ustawa o PIT wyraźnie rozróżnia źródła przychodów, a także sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Jednakże, jak organ wskazał, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza, bowiem przychód z prowadzenia takiej działalności stanowią kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co ważne i na co również dyrektor KIS zwrócił uwagę, to art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są m. in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz mimo nabycia uprawnienia nie otrzymuje m.in. emerytury lub renty rodzinnej.

Zgodnie z twierdzeniem organu, z ulgi dla pracujących seniorów jako przywileju podatkowego mogą skorzystać kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów. Zwolnienie z opodatkowania PIT przychodów osiągniętych przez pracujących seniorów w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia czy też pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym) jest limitowane – dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest niepobieranie m. in. emerytury czy renty.

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)

źródło: TAX Alert Wolters Kluwer