KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – NOWE OBOWIĄZKI I NOWE MOŻLIWOŚCI

CZYM BĘDZIE KRZ – KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH?

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być systemem teleinformatycznym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pełniącym funkcje:
• Informacyjną – w KRZ mają być ujawniane informacje o niektórych dłużnikach lub osobach odpowiadających za długi;
• Komunikacyjną – za pośrednictwem KRZ mają być przekazywane pisma i dokumenty;
• Portalu orzeczniczego – za pośrednictwem KRZ będą obsługiwane postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe.

JAKIE INFORMACJE BĘDĄ UJAWNIANE W KRZ?

W KRZ będą zamieszczane informacje dotyczące:
• podmiotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym;
• wspólników spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki;
• podmiotów, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
• dłużników alimentacyjnych, którzy zalegają ze spełnieniem świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Każdy będzie miał prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią ukazujących się w nich obwieszczeń. Do odszukania dłużnika wystarczy jedynie numer PESEL, KRS lub NIP.

KORZYŚCI DLA WIERZYCIELI

Dzięki KRZ wierzyciel będzie mógł w prosty sposób dowiedzieć się m. in. o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o ogłoszenie upadłości, a także uzyskać informację o wyniku rozpatrzenia wniosku dłużnika, o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności, o ustaleniu listy wierzytelności lub spisu wierzytelności oraz sposobie zakończenia postępowania. Ponadto KRZ zastąpi całkowicie Monitor Sądowy i Gospodarczy jako źródło ogłoszeń w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych jak również zapewni możliwość składania pism elektronicznie.
Innymi słowy, wierzycielowi będzie łatwiej uzyskiwać informację o problemach z wypłacalnością dłużnika i w prostszy sposób zarządzać długiem.

ALE I NOWE OBOWIĄZKI

Ustawa wprowadzająca KRZ niejako wymusza (z wyjątkami) na wierzycielach chcących wziąć udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych założenie konta w systemie obsługującym KRZ. Składanie pism procesowych, dokumentów oraz załączników w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym będzie odbywać się wyłącznie elektronicznie. Ponadto wszystkie pisma wniesione za pośrednictwem omawianego systemu będzie wymagało podpisania ich określonym podpisem. Ustawa dopuszcza: podpis zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub uwierzytelniony.

WEJŚCIE W ŻYCIE

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. Wskazane więc wyżej rozwiązania będą dotyczyć tylko spraw, w których wniosek (upadłościowy, restrukturyzacyjny) zostanie złożony po 1 grudnia 2021 roku. W sprawach wszczętych przed tą datą informacje nie będą ujawniane w KRZ.