Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania danych
osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w szczególności związku
z funkcjonowaniem strony internetowej https://tax-net.pl, a także danych
osobowych użytkowników obsługiwanych przez Administratora mediów
społecznościowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie to odbywało się
z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą
oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. W każdym
przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.;
dalej zwane: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszej Polityki, jest każda osoba
fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z jednej
albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

I Dane osobowe – podstawowe informacje

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAX-NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach przy ulicy Marcina 11, 40-854 Katowice, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000349538, NIP: 2220024179, REGON 272670528, kapitał zakładowy 1 172
632,50 PLN, dalej zwana: Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@tax-net.pl.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celach jej prawidłowego
działania. Więcej informacji znajduje się poniżej w części dotyczącej
plików cookies.

Strona internetowa zawiera wtyczki do portali społecznościowych
takich jak Facebook i Twitter. Pozwalają one na bezpośrednie połączenie
się z profilem Administratora we wskazanych serwisach, które mogą
uzyskać informację o odwiedzeniu strony oraz taka informacja może zostać
tam zarejestrowana. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez te
serwisy, znajdują się w ich Politykach Prywatności, dla ułatwienia
Administrator umieszcza linki do tych dokumentów w części IV. Jeżeli
użytkownik nie chce pozyskiwania informacji przez portale
społecznościowe, powinien się z nich wylogować przed przeglądaniem
strony.

Administrator zapewnia, iż komunikacja na stronie internetowej odbywa
się przy wykorzystaniu protokołu szyfrującego SSL, co sprawia,
że użytkowanie strony oraz przetwarzanie danych osobowych
za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się w pełni bezpiecznie.

Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

II Zasady przetwarzania Danych Osobowych – jakie dane są przetwarzane i na jakiej podstawie prawnej

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach
strony internetowej, portali społecznościowych oraz w sytuacjach
kontaktu za pośrednictwem e-mail bądź telefonu w następujących celach
i na poniżej wskazanych podstawach prawnych:

• użycie formularza kontaktowego – służy do skontaktowania się
z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ten sposób
zostaje przekazany adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści
wiadomości. Jeśli skorzystacie Państwo z formularza kontaktowego,
podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne; użycie formularza
kontaktowego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora
danych osobowych w celach kontaktowych, a podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazane dane będą również przetwarzane
w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z interesem Administratora,
a także na tej samej podstawie w celu ochrony praw Administratora
i ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• użycie formularza kontaktowego związanego z rekrutacją – służy
do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości
e-mail, w ten sposób zostaje przekazany adres e-mail, imię i nazwisko
kandydata,  numer telefonu oraz dane zawarte w załączonym CV.  Jeśli
skorzystacie Państwo z formularza w zakładce kariera, podanie powyższych
danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału
w rekrutacji; w tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. kodeksu pracy –
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami
prawa pracy) ewentualnie, jeśli kandydat przekaże dodatkowe dane ponad
zakres wynikający z przepisów prawa pracy ich przetwarzanie będzie
oparte na zgodzie kandydata wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność
potwierdzającą, jaką jest użycie formularza i przesłanie dokumentów
aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli kandydat wyrazi zgodę
na przetwarzanie danych  dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych,
podstawą przetwarzania będzie również zgoda  (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO). W rozważanym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych
może być także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), realizowany celu ustalenia lub dochodzenia
przez ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

• dane zbierane poprzez użycie plików cookies na stronie bądź zawarte
w logach serwera – podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit.
a RODO, czyli zgoda (cookies),  ponadto podstawą przetwarzania jest
także uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (logi serwera); więcej informacji na ten temat znajduje się punkcie
VI niniejszej Polityki;

• dane zamieszczone w portalach społecznościowych – przetworzone
zostają przez Administratora w związku z zarządzaniem stronami
na portalach takich jak: Facebook i Twitter, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora
w postaci umożliwienia aktywności w tych serwisach, a także w celach
analitycznych i statystycznych, ustalenia lub dochodzenia
przez ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

• Państwa dane osobowe są także przetwarzane, jeśli skierowane zostaną wiadomości e-mail, na następujące adresy:

biuro@tax-net.pl
katowice@tax-net.pl
mikolow@tax-net.pl
zabrze@tax-net.pl

bądź też w przypadku prowadzenia korespondencji w oparciu o adresy
e-mail naszych pracowników bądź osób współpracujących z TAX-NET S.A. W
każdej otrzymanej wiadomości e-mail znajduje się odnośnik do niniejszej
Polityki Prywatności, zawarty w stopce pod wskazaniem nadawcy
wiadomości.

Jeśli prowadzimy korespondencję e-mail, przetwarzanie danych
osobowych odbywa się wyłącznie w celu świadczenia usług w szczególności
z zakresu doradztwa podatkowego oraz działalności rachunkowo-księgowej, 
bądź innych zadań do których niezbędna jest obsługa korespondencji
elektronicznej.

Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych będzie więc art. 6 ust
1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy
lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust 1 lit. c
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków
podatkowych i księgowych) oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja
prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego
na korespondencji prowadzonej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

• kontakt telefoniczny – w przypadku kontaktowania się
z Administratorem na numery telefonów podane na stronie internetowej
bądź ewentualnie w oparciu o inne dostępne numery telefonów,
przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu
świadczenia usług w szczególności z zakresu doradztwa podatkowego
oraz działalności rachunkowo-księgowej, Podstawą prawna przetwarzania
danych osobowych będzie więc art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań
przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja
prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego
na rozwiązaniu zgłoszonej sprawy w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

III Uprawnienia posiadane w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Zgodnie z RODO przysługują Państwu niżej wymienione uprawnienia
związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uprawnienia poszczególnego
użytkownika mogą się różnić w zależności od podstawy przetwarzania.

Każdy użytkownik posiada prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na ich temat,
• prawo do ich sprostowania, jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, czyli przekazania danych innemu administratorowi,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie
danych następuje na podstawie zgody i nie ma innej podstawy
przetwarzania danych osobowych; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV Odbiorcy danych osobowych

Uzyskane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim,
z usług których może korzystać Administrator w związku z prowadzeniem
strony internetowej. Administrator współpracuje z  firmami usługowymi
działającymi z poszanowaniem zasad związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.

Odbiorcami są następujące podmioty:

• Facebook i Twitter –  na stronie znajdują się wtyczki do portali
społecznościowych; Administrator zarządza stronami spółki na ww.
serwisach, w związku z czym dane mogą być więc przetwarzane poza Unią
Europejską. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę
dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

zasady przetwarzania danych dostępne są poniżej:

Facebook
Twitter

• potencjalnie dostęp do Państwa danych mogą uzyskać także osoby
świadczące dla nas usługi związane ze wsparciem IT oraz obsługą prawną.

• odbiorcami mogą być również organy administracji publicznej lub
organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany
dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.

V Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do momentu ustania
przetwarzania w celach określonych w punkcie I Polityki.
W szczególności, przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji
łączącej Administratora i Użytkownika umowy bądź przez czas świadczenia
usługi. Dane mogą być także przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego
przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną
przez Państwa zgodę, dane będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej
zgody. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, Administrator zaprzestanie
przetwarzania w razie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych.

VI Cookies i inne technologie

Strona internetowa używa plików „cookies” (ewentualnie w innych
formach, nazwanych tutaj łącznie cookies). Cookies są małymi plikami
umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet
(np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji
dotyczących używanego urządzenia, które mogą być odczytane przy
każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies
pozwalają na identyfikacje Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach
strony, jednakże nie umożliwiają na zidentyfikowanie konkretnej osoby
fizycznej.

Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach
optymalizacji korzystania ze strony i statystycznych, w tym
w szczególności w celu:

a) umożliwienia korzystania ze strony, dostosowania zawartości strony
internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze strony, głównie poprzez rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu
internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, w formie
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb („niezbędne:
oraz „funkcjonalne” pliki cookies)
b) celów statystycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury
i zawartości („wydajnościowe” pliki cookies)
c) bezpieczeństwa, odpowiedzialne są za wykrywanie nadużyć („zabezpieczające” pliki cookies).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce
internetowej, w szczególności można zablokować automatyczną obsługę tero
rodzaju plików.  Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki
cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia, a tym samym informacje
będą przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i będzie istniała
możliwość uzyskania dostępu do tych informacji. Użytkownik może w każdym
czasie dokonać zmiany powyższych ustawień. Brak zmiany ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Pierwsza informacja o stosowaniu tego typu plików pojawia się
w momencie, kiedy po raz pierwszy wchodzą Państwo na stronę internetową
https://tax-net.pl/.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie
z niektórych usług w ramach strony. Wyłączenie opcji przyjmowania
cookies nie powodują natomiast braku możliwości czytania lub oglądania
treści zamieszczanych na stronie internetowej. Jeśli korzystają Państwo
ze strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek
zgodnie z niniejszą Polityką.

Administrator ma możliwość pozyskiwania także informacji
o użytkownikach strony poprzez gromadzenie logów serwera, co związane
jest z kierowaniem zapytań do serwera (adres IP). Dane zapisane w logach
serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony
internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób
korzystających ze strony, służą jedynie celom administracyjnym
i technicznym – w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu
informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach
analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

VII Przetwarzanie danych przez TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

Państwa dane osobowe są także przetwarzane, jeśli skierowane zostaną
wiadomości e-mail na adres biuro@doradztwo.tax-net.pl lub poprzez użycie
formularz kontaktowego wybierając do kontaktu TAX-NET Doradztwo sp.
z o.o. albo kontaktując się pod numer telefonu dedykowany spółce.

W takim przypadku Administratorem Państwa danych osobowych jest
TAX-NET Doradztwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Marcina 11, 40-854 Katowice, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000381240,
NIP:9542720178 , REGON 241897963, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

– użycie formularza kontaktowego – służy do skontaktowania się
z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ten sposób
zostaje przekazany adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści
wiadomości. Jeśli skorzystacie Państwo z formularza kontaktowego,
podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne; użycie formularza
kontaktowego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora
danych osobowych w celach kontaktowych, a podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przekazane dane będą również przetwarzane
w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z interesem Administratora,
a także na tej samej podstawie w celu ochrony praw Administratora
i ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– wysyłka e-mail – przetwarzanie danych osobowych odbywa się
wyłącznie w celu świadczenia usług w szczególności z zakresu doradztwa
podatkowego oraz działalności rachunkowo-księgowej,  bądź innych zadań
do których niezbędna jest obsługa korespondencji elektronicznej.

Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych będzie więc art. 6 ust
1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy
lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust 1 lit. c
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków
podatkowych i księgowych) oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja
prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

–  kontakt telefoniczny – w przypadku kontaktowania się
z Administratorem na numery telefonów podane na stronie internetowej
bądź ewentualnie w oparciu o inne dostępne numery telefonów,
przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu
świadczenia usług w szczególności z zakresu doradztwa podatkowego
oraz działalności rachunkowo-księgowej, Podstawą prawna przetwarzania
danych osobowych będzie więc art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań
przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO jako realizacja
prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego
na rozwiązaniu zgłoszonej sprawy w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu niżej wymienione uprawnienia
związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uprawnienia poszczególnego
użytkownika mogą się różnić w zależności od podstawy przetwarzania.

Każdy użytkownik posiada prawo do:

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na ich temat,
• prawo do ich sprostowania, jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, czyli przekazania danych innemu administratorowi,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie
danych następuje na podstawie zgody i nie ma innej podstawy
przetwarzania danych osobowych; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uzyskane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim takim
jak: Tax-Net S.A. i podmiotom świadczącym na ich zlecenie usługi IT
oraz podmiotom świadczącym usługi prawne. Odbiorcami mogą być również
organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości,
jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie
przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do momentu ustania
przetwarzania w celach określonych w punkcie powyżej. W szczególności,
przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji łączącej
Administratora i Użytkownika umowy bądź przez czas świadczenia usługi.
Dane mogą być także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów
prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów
księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną
przez Państwa zgodę, dane będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej
zgody. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, Administrator zaprzestanie
przetwarzania w razie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych.