Regulamin usługi doradztwo online

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO ONLINE

PRZEZ TAX-NET DORADZTWO SP. Z O. O

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa warunki świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego, za pomocą strony internetowej Spółki oraz poczty elektronicznej, przez TAX-NET DORADZTWO sp. z o. o, siedziba główna Ordona 7, Katowice 40-16, numer NIP 9542720178, warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących wyżej wymienionych usług oraz zasady płatności.

 

§ 2

Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest podmiot zlecający realizację usługi określonej w § 1. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.

 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4

Poprzez wysłanie pytania za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Spółki klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych, technicznych i technologicznych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę.

 

Rozdział II

Zasady płatności

§ 5

Świadczone przez Spółkę usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego, zlecane przez klientów za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej, mają charakter odpłatny. Wycena dokonywana jest na podstawie stopnia skomplikowania stanu faktycznego oraz pytania sformułowanego przez klienta.

 

§ 6

Termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z klientem.

 

§ 7

Odpowiedź opracowywana przez zespół Spółki udzielana jest po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Spółki, który stanowi płatność za usługę. W tytule przelewu należy podać indywidualny numer nadany zleceniu, który klient otrzymuje wraz z informacją dotyczącą ceny usługi.

§ 8

Płatność za usługę powinna być dokonana na numer rachunku bankowego: WSTAWIĆ NUMER KONTA.

 

Rozdział III

Zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług

§ 9

Spółka zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytanie, w szczególności o treści obraźliwej, o czym bezzwłocznie informuje klienta.

 

§ 10

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej Spółki z przyczyn od niej niezależnych.

 

§ 11

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe klienta powstałe na skutek nieprawidłowego zastosowania się do odpowiedzi udzielonej przez Spółkę.

 

§ 12

Klientowi nie przysługuje prawo udostępniania porady, ani opinii prawnej sporządzonej przez Spółkę bez pisemnego zezwolenia Spółki z wyjątkiem właściwych dla niego organów podatkowych dla potrzeb toczącego się postępowania kontrolnego lub podatkowego.

 

§ 13

Spółkę obowiązuje zasada poufności. Oznacza to, iż wszelkie informacje zamieszczone w formularzu znajdującym się na stronie internetowej zostaną zachowane w tajemnicy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 41 poz. 214).

 

§ 14

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem z celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu faktycznego, jeżeli określony w formularzu stan faktyczny jest niejasny lub budzi wątpliwości.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 15

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów, których dotyczy niniejszy regulamin pomiędzy klientem, a Spółką rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki. Zastrzeżenie to nie dotyczy klientów będący konsumentami.