Doradztwo kadrowo-płacowe

Analiza kadrowo – płacowa

Analiza kadrowo – płacowa jest szczegółową analizą danej organizacji, przez osoby mające profesjonalną wiedzę, w celu ujawnienia ewentualnych problemów czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji.

Celem analizy kadrowo – płacowej jest zbadanie legalności i skuteczności działania systemu kadrowo – płacowego funkcjonującego w organizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania podejmowane w celu uzyskania wysokiej skuteczności w procesie zatrudniania, realizowania stosunku pracy oraz obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Konsultacje z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Wsparcie organizacji w zakresie wprowadzania narzędzi wpływających na poprawę konkurencyjności organizacji poprzez wzrost efektywności pracy poszczególnych działów i pracowników.

Sporządzanie systemów motywacyjno – płacowych

System motywacyjny to podstawowe rozwiązanie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi mające na celu zmobilizowanie pracowników do pozostawania w organizacji i do podwyższania poziomu wykonania zadań i zaangażowania w pracę. System motywacyjny może mieć charakter finansowy lub niefinansowy (np. maksymalizowanie stopnia dopasowania do stanowiska, przyznanie jednostce odpowiedzialności i roli, która jest zbieżna z jej motywacją wewnętrzną, a w szczególności z motywacją zawodową, gwarancja bezpośredniego przekładania się wyników jednostki na jej pozycję w organizacji). Szczególnie ważnymi elementami systemu motywacyjnego są: system wynagrodzeń i system ocen pracowniczych.

Z tych dwóch podstawowych zadań zdecydowanie częściej realizowane jest drugie tj. mobilizacja pracowników do podwyższania poziomu wykonania zadań i zaangażowania się w pracę, gdyż wiele firm zdaje sobie sprawę, że stabilny, długoletni i znający siebie nawzajem i firmę personel to największy kapitał i osiągnięcie przedsiębiorcy. Z takim zespołem dużo łatwiej osiągnąć wysokie wyniki przy stosunkowo małych nakładach.

Grażyna Nelip
tel. kom: +48 509 138 275
e-mail: g.nelip@doradztwo.tax-net.pl